Close

การออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารด้วยตัวเอง

แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน

การทำงานในปัจจุบันถึงจะเป็นยุคที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้ว แต่ในการทำงานเอกสารยังคงเป็น
องค์ประกอบหลักของการทำงานอยู่ซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเข้ามาช่วยในการ
สร้างเอกสาร อาจจะเป็นโปรแกรม Microsoft Office ที่เหมาะกับสำหรับการพิมพ์รายงาน
พิมพ์จดหมาย รวมถึงการทำเอกสารต่างๆ ด้วยเช่นกัน
แต่ข้อพิเศษในตัวโปรแกรมของ SML คือสามารถผูกฟอร์มเอกสารกับการทำรายการในเมนูต่างๆ ของโปรแกรม จึงง่ายและสะดวกกว่าเพราะสามารถ
คลิ๊กปริ้นได้เลยจากหน้าเมนูรายการที่เรากำลังทำข้อมูลอยู่และต้องการที่จะพิมพ์เป็นเอกสารอออกมาโดยไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเพราะข้อมูลในหน้า
เมนูนั้นจะถูกลิงค์ไปยังฟอร์มที่เราจัด
รูปแบบและเซต Fild ข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว และที่พิเศษกว่านั้นคือ Version POS standard ขึ้นไป
ได้ทุกเวอร์ชั่นยังสามารถออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร
ด้วยตัวเองในแบบฉบับของแต่ละกิจการได้อีกด้วย
ในโปรแกรมจะมีแบบฟอร์มมาตรฐานที่ทาง SML ได้ออกแบบไว้ ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถดึงฟอร์มนั้นมาใช้หรือปรับแก้ไขอย่างง่ายเพื่อนำไปใช้งานได้อีกเช่นกัน 
เช่น เอกสารใบกำภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบสำคัญซื้อ ใบสำคัญจ่ายและอื่น ๆ เป็นต้น

การแก้ไขแบบฟอร์มอย่างง่าย ใน โปรแกรม ของ SML SOFT

© 2019 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.