Close
ประเภทของสมุดรายวัน

                     สมุดรายวัน (Journal) หรือ สมุดรายวันขั้นต้น (Book of Original Entry) คือ สมุดบัญชีที่จะใช้จดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นขั้นแรก โดยการจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นนั้น จะจดบันทึกโดยเรียงตามลำดับก่อนหลังของการเกิดรายการค้า

ซึ้งสมุดรายวันสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ

1. สมุดรายวันเฉพาะ(Special Journal)

                เป็นสมุดรายวันข้นต้นประเภทหนึ่งที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิดขึ้นจำนวนมากหรือกิจการขนาดใหญ่ กิจการแต่ละแห่งจะมีสมุดรายวันเฉพาะกี่เล่มก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานของกิจการนั้นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้กี่เล่ม หากรายการค้าใดที่มีรายการน้อยรายการก็จะบันทึกไว้ในสมุดรายวันทั่วไป

สมุดรายวันเฉพาะที่นิยมใช้กันมีอะไรบ้าง

  1. สมุดรายวันซื้อ ( Purchases Journal ) ใช้สำหรับบันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้น
  2. สมุดรายวันขาย (Sales Journal) ใช้สำหรับบันทึกรายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้น
  3. สมุดรายวันรับเงิน (Cash Payment Journal) ใช้สำหรับบันทึกรายการรับเงิน เช่น ขายสินค้าเป็นเงินสด รับชำระหนี้ รับรายได้อื่นๆ เป็นต้น
  4. สมุดรายวันจ่ายเงิน (Cash Received Journal)ใช้สำหรับยันทึกรายการจ่ายเงิน เช่น ซื้อสินค้าเป็นเงินสด จ่ายชำระหนี้ จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

2.สมุดรายวันทั่วไป(General Journal)

                 เป็นสมุดรายวันที่ใช้จดบันทึกรายการค้าที่เกิดได้ขึ้นทุกรายการ ถ้ากิจการนั้นไม่มีสมุดรายวันเฉพาะ แต่ถ้ากิจการนั้นมีการใช้สมุดรายวันเฉพาะ สมุดรายวันทั่วไปก็จะมีไว้เพื่อบันทึกรายการค้าอื่น ๆที่เกิดขึ้นและไม่สามาถนำไปบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะเล่มใดเล่มหนึ่งได้ เช่น การเปิดบัญชี การปิดบัญชี ปรับปรุงรายการ รายการเบิกใช้ส่วนตัว เป็นต้น

สมุดรายวันมีโประโยชน์อย่างไรบ้าง

  1. ทำให้ทราบได้ว่ารายการใดเกิดขึ้นก่อนและหลัง
  2. ช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชีที่เกิดได้รวดเร็วขึ้น
  3. ช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
  4. ช่วยแบ่งงานในระหว่างผู้ทำบัญชี
© 2019 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.