ต้นทุนสินค้า

การคำนวณ ต้นทุนสินค้า ในโปรแกรม SML Account, SML Point of Sale

โปรแกรมมีความสามารถในการคำนวณต้นทุนได้หลายรูปแบบ แล้วแต่ลักษณะของสินค้า และกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการแจ้งกับ กรมสรรพากร ว่าเราทำบัญชีต้นทุนสินค้าแบบไหน การคำนวณต้นทุนสินค้าในโปรแกรม SML มีดังนี้คือ

 • ต้นทุนถ้วเฉลี่ย (Moving Average Method) หรือต้นทุนเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่
 • ต้นทุน FIFO (First in First Out,เข้าก่อน ออกก่อน)
 • ต้นทุน LIFO (Last in First Out,เข้าหลัง ออกก่อน)
 • ต้นทุน Lot กำหนดเอง (กำหนด Lot ตาม Order สินค้าสั่งผลิต)
 • ต้นทุนมาตรฐาน (Fixed Cost)

เพิ่มความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ตามตัวอย่าง จะทำรายการเพื่อทดสอบต้นทุนดังนี้คือ

 1. I-001,ซื้อกระเบื้อง 5 กล่อง ราคา กล่องละ 500 บาท
 2. I-002,ซื้อกระเบื้อง 20 กล่อง ราคากล่องละ 550 บาท
 3. I-003,ซื้อกระเบื้อง 14 กล่อง ราคากล่องละ 530 บาท
 4. S-001,ขายกระเบื้อง 8 กล่อง ราคาขายกล่องละ 580 บาท
 5. I-004,ซื้อกระเบื้อง 20 กล่อง ราคากล่องละ 550 บาท
 6. R-001,รับคืนกระเบื้องจากการขาย 2 กล่อง ราคารับคืนกล่องละ 580 บาท (อ้างอิงใบขายเดิม S-001)
 7. S-002,ขายกระเบื้อง 4 กล่อง ราคาขายกล่องละ 590 บาท

ตามตัวอย่าง โปรแกรมจะคำนวณให้ดังนี้

ต้นทุนถ้วเฉลี่ย

 

ลำดับ วันที่-เอกสาร ประเภท จำนวน ราคา มูลค่าสินค้า จำนวนคงเหลือ มูลค่าคงเหลือ ต้นทุนเฉลี่ย
1 01/01/2561
I-001
ซื้อ 5 500 2,500.00 (ยอดคงเหลือเดิม+ยอดซื้อ)
(0+5)=5
(มูลค่าเดิม+มูลค่าซื้อ)
(0+2,500)=2,500.00
(มูลค่าคงเหลือ/ยอดคงเหลือทั้งหมด)
(2,500/5)=500.000
2 02/01/2561
I-002
ซื้อ 20 550 11,000.00 (5+20)=25 (2,500+11,000)=13,500.00 (13,500/25)=540.000
3 03/01/2561
I-003
ซื้อ 14 530 7,420.00 (25+14)=39 (13,500+7,420)=20,920.00 (20,920/39)=536.410
4 04/01/2561
S-001
ขาย 8 580 (ต้นทุนล่าสุด*จำนวนขาย)
(536.41*8)=4,291.28
(ยอดคงเหลือเดิม-ยอดขาย)
(39-8)=31
(20,920.00-4,291.28)=16,628.72 (16,628.72/31)=536.410
5 05/01/2561
I-001
ซื้อ 20 550 11,000.00 (ยอดคงเหลือเดิม+ยอดซื้อ)
(31+20)=51
(มูลค่าเดิม+มูลค่าซื้อ)
(16,628.72+11,000)=27,628.72
(มูลค่าคงเหลือ/ยอดคงเหลือทั้งหมด)
(27,628.72/51)=541.740
6 05/01/2561
R-001
รับคืนจาการขาย (ต้นทุนเดิม) 2 536.410 (ต้นทุนเดิมอ้างอิงเอกสารขาย*จำนวนรับคืน)
(536.410*2)=1,072.82
(ยอดคงเหลือเดิม+ยอดรับคืน)
(51+2)=53
(มูลค่าเดิม+มูลค่ารับคืน)
(27,628.72+1,072.82)=28,301.54
(28,301.54/53)=541.538
7 06/01/2561
S-002
ขาย 4 541.538 (ต้นทุนเฉลี่ย*จำนวนขาย)
(541.538*4)=2,166.15
(ยอดคงเหลือเดิม-ยอดขาย)
(53-4)=49
(28,301.54-2,166.15)=26,535.39 (26,535.39/39)=541.539

 


ตัวอย่าง การคำนวณต้นทุนถ้วเฉลี่ยแบบต่อเนื่อง ด้วยโปรแกรม

สิ่งที่ต้องสังเกตุ คือ วิธีการคำนวณต้นทุนถ้วเฉลี่ย ดังนี้คือ

 • แบบที่ 1 : ต้นทุนถ้วเฉลี่ย=มูลค่าสินค้าคงเหลือ/จำนวนสินค้าคงเหลือ ทำให้ ต้นทุนรายการที่ 7 ไม่เท่ากันกับต้นทุนรายการที่ 8 คือมีการคำนวณต้นทุนทุกครั้งที่ จำนวนสินค้า และมูลค่ารวมสินค้าคงเหลือเปลี่ยนไป
 • แบบที่ 2 : ต้นทุนถ้วเฉลี่ย=ทำเมื่อ ซื้อ,รับคืน,รับสำเร็จรูป,รับโอน คือเมื่อมีการรับสินค้าเข้า ถึงจะมีการคำนวณต้นทุนใหม่

ต้นทุน FIFO

ตัวอย่าง การคำนวณต้นทุน เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO) ด้วยโปรแกรม


ตัวอย่าง FIFO ในโปรแกรม ตรวงเลขที่เอกสารจะมีหมายเลข Lot ซึ่งโปรแกรมสร้างให้โดยอัตโนมัติ เพื่อการตรวจสอบการคำนวณ และกรณีสินค้าออก มีการตัดหลาย Lot โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมาย + นำหน้า เพื่อแจกแจงต้นทุนให้ตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น
* ระบบ FIFO ห้ามสินค้าติดลบเด็ดขาด เพราะจะทำให้การคำนวณผิดพลาด *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *