ราคา

ต้องชำระด้วยการโอนเงิน หรือเช็คธนาคารเท่านั้น จึงจะได้รับการลงทะเบียนลูกค้า

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร


* เนื่องจากมีเงินโอนมามาก กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย และถ่ายรูป หรือ Scan ส่งมาที่ info@smlsoft.com *

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขบัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1.บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
สาขาประตูช้างเผือก
เชียงใหม่
140-002089-7

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี E-mail มาที่ account@smlsoft.com โดยแนบไฟล์ภาพใบโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมเขียนรายละเอียดดังนี้

  – ระบุชื่อบริษัท และที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ
  – ระบุชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทร.ติดต่อ
  – ระบุชื่อ Product หรือ Package
  – ระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อ

ชำระโดยการจ่ายเช็ค

เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย “บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด”
นำเช็คฝากเข้าธนาคารของ บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
ตามรายการด้านบน เช็คต้องเป็นเงินสกุล “บาท” เท่านั้น

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นค่าบริการ โดยออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม
บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1355 49000 236
362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000**
ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ที่ออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากที่ได้รับ ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริง เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

*
ที่อยู่สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร
บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

**
ที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษีและออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

การชำระค่าสินค้าและบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
หากมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมต่างๆ