Close

ข้อผิดพลาด กรณีเอกสารรายวันที่ไม่กำหนดประเภทเอกสาร

       หลังจากการประมวลผลข้อมูลรายวันแล้ว เราสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลรายวันที่เราประมวลผลมีข้อผิดพลาดหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่เมนู ตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากกดเริ่มตรวจสอบ ระบบก็จะประมวลผลข้อผิดพลาดมาให้เป็นข้อๆ โดยจะมี ข้อผิดพลาดเอกสารข้อมูลรายวันที่ไม่กำหนดประเภทเอกสาร และจะแจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดหรือเอกสารที่ผิดพลาดทางด้านซ้ายมือตามรูปด้านบน 

        สาเหตุของข้อผิดพลาดนี้คือระหว่างการทำเอกสาร เอกสารไม่ได้กำหนดประเภทเอกสาร จากประสบการณ์ข้อผิดพลาดนี้ส่วนใหญ่จะจากรายการเอกสารที่ทำการปรับปรุงสต๊อกสินค้า/วัตถุดิบอัตโนมัติ เนื่องจากการปรับปรุงสต๊อกอัตโนมัติระบบจะทำหารสร้างเอกสารที่มีข้อมูลรายวันขึ้นมาอัตโนมัติ โดยในเมนูปรับปรุงสต๊อกสินค้าอัตโนมัติ/วัตถุดิบอัตโนมัติ จะมีให้เลือกรหัสเอกสารปรับปรุงลด ซึ่งถ้าหากไม่ได้เลือกตรงนี้ ก็จะทำให้สามารถเกิดข้อผิดพลาดในส่วนนี้ได้ 

ข้อแนะนำและวิธีการแก้ไข

     หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้วผู้ใช้งานจะไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนนี้ได้เอง โดยจะต้องใช้วิธีการอัพเดตแก้ไขในระบบ เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดนี้ในส่วนนี้แนะนำว่าก่อนการบันทึกปรับปรุงสต๊อกสินค้า/วัตถุดิบอัตโนมัติ ควรเลือกในส่วนของรหัสเอกสารการรปับปรุงลดให้เรียบร้อยก่อนทำรายการ 

เลือกเมนู ' ตรวจสอบความถูกต้อง '

เลือกรหัสเอกสารปรับปรุงลด เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนี้

© 2019 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.