Close

แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร ? กรณี ‘ตรวจสอบรายวันย่อยที่ไม่มีผังบัญชี’ และ ‘ตรวจสอบรายวันย่อยที่ใช้ผังบัญชีหลัก’

กรณีตรวจสอบรายวันย่อยที่ไม่มีผังบัญชี           ข้อผิดพลาดข้อมูลรายวันในกรณีนี้สาเหตุเกิดจากการผูกผังบัญชีที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร ในแถบ GL อาจจะมีการผูกผังบัญชีผิดหรือผูกโค้ดบัญชีที่ไม่พบผังบัญชี โดยตรวจสอบได้ที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารของแต่ละเอกสารที่มีการพบข้อผิดพลาดดังนี้ วิธีแก้ไขและข้อแนะนำ  1.ตรวจสอบรหัสเลขที่เอกสารที่เิดข้อผิดพลาดและไปตรวจสอบที่ เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร 2.ตรวจสอบรหัสผังบัญชีที่ตรวจสอบไม่พบรหัสผังบัญชี ทางด้านขวามือ  3.แก้ไขรหัส หรือ…

แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร ? กรณี ‘เอกสารข้อมูลรายวันที่ไม่กำหนดประเภทเอกสาร’

ข้อผิดพลาด กรณีเอกสารรายวันที่ไม่กำหนดประเภทเอกสาร        หลังจากการประมวลผลข้อมูลรายวันแล้ว เราสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลรายวันที่เราประมวลผลมีข้อผิดพลาดหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่เมนู ตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากกดเริ่มตรวจสอบ ระบบก็จะประมวลผลข้อผิดพลาดมาให้เป็นข้อๆ โดยจะมี ข้อผิดพลาดเอกสารข้อมูลรายวันที่ไม่กำหนดประเภทเอกสาร และจะแจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดหรือเอกสารที่ผิดพลาดทางด้านซ้ายมือตามรูปด้านบน          สาเหตุของข้อผิดพลาดนี้คือระหว่างการทำเอกสาร เอกสารไม่ได้กำหนดประเภทเอกสาร…

“รายได้หลัก” กับ “รายได้อื่นๆ” บันทึกต่างกันอย่างไร ?

รายได้ รายได้ (Revenue) หมายถึงจำนวนเงินสด ลูกหนี้ สินทรัพย์ สิทธิ หรือผลตอบแทนอื่นที่ธุรกิจได้รับจากการประกอบกิจการก่อนหักรายการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าและหรือการให้บริการ การให้ใช้สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะของดอกเบี้ยรับ ค่าสิทธิ์ และเงินปันผล ซึ่งสามารถคำนวณเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ รายได้จากการประกอบธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.รายได้หลัก…

การออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารด้วยตัวเอง

แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน การทำงานในปัจจุบันถึงจะเป็นยุคที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้ว แต่ในการทำงานเอกสารยังคงเป็นองค์ประกอบหลักของการทำงานอยู่ซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเข้ามาช่วยในการสร้างเอกสาร อาจจะเป็นโปรแกรม Microsoft Office ที่เหมาะกับสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย รวมถึงการทำเอกสารต่างๆ ด้วยเช่นกัน แต่ข้อพิเศษในตัวโปรแกรมของ SML คือสามารถผูกฟอร์มเอกสารกับการทำรายการในเมนูต่างๆ ของโปรแกรม จึงง่ายและสะดวกกว่าเพราะสามารถคลิ๊กปริ้นได้เลยจากหน้าเมนูรายการที่เรากำลังทำข้อมูลอยู่และต้องการที่จะพิมพ์เป็นเอกสารอออกมาโดยไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเพราะข้อมูลในหน้าเมนูนั้นจะถูกลิงค์ไปยังฟอร์มที่เราจัดรูปแบบและเซต Fild ข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว และที่พิเศษกว่านั้นคือ Version POS…

© 2019 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.