Close

การทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษี?

การทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะสามารถตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้และไม่ต้องเสียภาษี ?           คำว่า “ทำลาย”  จะอธิบายให้จัดเจนก็คือ การที่ทำให้สินค้าไม่อยู่ในสภาพสินค้านั่นเอง เช่น การเผา การบด การทุบ การตัดเป็นชิ้นๆ หรือการฝั่งกลบ เป็นต้น  แต่ถ้าการนำสินค้าที่ชำรุดไปบริจาคหรือมอบให้หน่วยงานต่างๆ…

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)

เงินสดย่อย (Petty Cash)  เงินสดย่อย(Petty Cash)  คือ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเงินสด โดยจะเป็นการกำหนดวงเงินขึ้นมาจำนวนหนึ่งและถือไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจ่ายค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายให้ผู้รับเป็นเงินสด ซึ่งกิจการที่มีการควบคุมภายในที่ดีจะไม่สำรองเงินสดไว้ในมือจำนวนมากๆ การจัดระบบเงินสดย่อย มีขั้นตอนดังนี้… 1.กำหนดผู้ที่มีหน้าที่ถือเงินสดย่อย 2.กำหนดวงเงินสดย่อยในจำนวนที่เหมาะสม 3.การเบิกเงินสดย่อย        …

“รับเงินมัดจำ” ต้องคำนวณVATด้วยมั้ย ?

          “เงินมัดจำ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์เป็นเงินที่ใช้เป็นประกันสัญญา และ ใช้เป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้ว และ เงินมัดจำอาจจะคืน หรือใช้เป็นการชำระราคา บางส่วนเมื่อมีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน หรืออาจถูกริบเมื่อมีการปฏิบัติผิดสัญญา และ ถ้าพิจารณาตามประมวลรัษฎากร ซึ่งได้บัญญัติเรื่องการกำหนดเงิน ได้เพื่อการเสียภาษีแตกต่างกันใน แต่ละประเภทภาษีปัญหาที่เกิดขึ้น…

© 2019 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.