การขอหมายเลขเครื่อง POS เพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

การขอหมายเลขเครื่อง POS (Point Of Sale) เพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ลูกค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีความประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ กรมสรรพากรมีข้อกำหนดดังนี้ จะต้องยื่นแบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร โดยใช้ แบบ ภ.พ.06 และจะต้องแนบเอกสารและรายการดังต่อไปนี้ ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.พ.06 (1) คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน หมายถึง ให้ระบุคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์…

ต้นทุนสินค้า

การคำนวณ ต้นทุนสินค้า ในโปรแกรม SML Account, SML Point of Sale โปรแกรมมีความสามารถในการคำนวณต้นทุนได้หลายรูปแบบ แล้วแต่ลักษณะของสินค้า และกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการแจ้งกับ กรมสรรพากร ว่าเราทำบัญชีต้นทุนสินค้าแบบไหน การคำนวณต้นทุนสินค้าในโปรแกรม SML มีดังนี้คือ ต้นทุนถ้วเฉลี่ย (Moving…

การแก้ไข SML

16-07-2015 Update SML Account POS เพิ่ม กำหนด ข้อความหัวในเสร็จ ใน กำหนดรหัสเครื่อง POS เพิ่ม Opton เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ เพิ่ม Opton ตรวจสอบการรับเงินทอน ก่อนทำรายการ เพิ่ม การลงบัญชีสินค้า…