การขอหมายเลขเครื่อง POS เพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

การขอหมายเลขเครื่อง POS (Point Of Sale) เพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ลูกค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีความประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ กรมสรรพากรมีข้อกำหนดดังนี้ จะต้องยื่นแบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร โดยใช้ แบบ ภ.พ.06 และจะต้องแนบเอกสารและรายการดังต่อไปนี้ ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.พ.06 (1) คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน หมายถึง ให้ระบุคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์…