ใบเสนอราคา

จุดประสงค์

เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับสร้างใบเสนอราคา หรือ Quotation คือ เอกสารที่ออกให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาราคาก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าในลำดับต่อไป

รายละเอียด

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

Author: kung on July 17, 2013
Category: Uncategorized