การติดตั้ง Chrome Remote Desktop

จุดประสงค์

ใช้สำหรับการ Remote Computer  ในกรณีที่ผู้ใช้งานระบบต้องการความช่วยเหลือในการใช้งานโปรแกรม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ

ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Chrome Remote Desktop ได้ง่ายๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

รายละเอียด

Rem_01
Chrome Remote Desktop

https://chrome.google.com/webstore/detail/chromeremotedesktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp/related?hl=th

 

ขั้นตอน

 

รูปที่.01

รูปที่.01

1.1 Click ที่ Link Download Chrome Remote Desktop
ด้านบน

 

รูปที่.02

รูปที่.02

2.1 Click +เพิ่มใน Chrome เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

 

รูปที่.03

รูปที่.03

3.1 Click เพิ่ม

 

รูปที่.04

รูปที่.04

4.1 รอจนกว่าการติดตั้งจะทำงานเสร็จสมบูรณ์

 

รูปที่.05

รูปที่.05

5.1 หลังจากติดตั้งเรียบร้อยจะพบ Icon Chrome Remote Desktop
5.2 Double Click เพื่อเปิดโปรแกรม

 

รูปที่.06

รูปที่.06

6.1 Click ดำเนินการต่อ

 

รูปที่.07

รูปที่.07

7.1 เลือกเมล์ที่ทำการลงทะเบียนไว้กับ Google [GMail]

 

รูปที่.08

รูปที่.08

8.1 Click อนุญาตให้เข้าถึง

 

รูปที่.09

รูปที่.09

9.1 ทำรายการในส่วนของ “ความช่วยเหลือระยะไกล
9.2 Click เริ่มต้น 

 

รูปที่.10

รูปที่.10

10.1 Click แบ่งปัน

 

รูปที่.11

รูปที่.11

11.1 จะแสดงรหัสการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
11.2 ส่งรหัสที่ได้ให้กับผู้ที่ร้องขอ Remote มายังเครื่องของท่าน

 

รูปที่.12

รูปที่.12

12.1 เมื่อผู้ที่ร้องขอทำการใส่รหัสแล้วจะแสดงการเข้าถีงที่หน้าจอ
ของท่าน [เข้าใช้งานครั้งละ 1 ท่าน]

 

รูปที่.13

รูปที่.13

13.1 หากต้องการยกเลิก หรือสิ้นสุดการทำงานแล้วให้ Click ตัดการเชื่อมต่อ

Author: kung on July 15, 2013
Category: Uncategorized