โปรแกรมบัญชี โปรแกรมpos work from home

081-434-5533 วิรุณ 089-922-3131 จตุ

ราคา(เช่า)

SML POS

 • รองรับการสแกนบาร์โค๊ดสินค้า
 • พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างเต็ม/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • มีระบบพิมพ์ Barcode
 • เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ SLIP/ ลิ้นชักเก็บเงิน
 • รองรับ Barcode เครื่องชั่งน้ำหนัก
 • นำค่าเช่า มาเป็นส่วนลด ในการซื้อได้

500/เดือน

SML Account

 • ระบบสินค้าคงคลัง
 • ระบบซื้อ/ขาย
 • ระบบบัญชี เจ้าหนี้/ลูกหนี้
 • ระบบธนาคาร, เช็ค, เงินสด, เงินสดย่อย
 • ระบบบัญชีแยกประเภท
 • ออกแบบงบการเงิน
 • นำค่าเช่า มาเป็นส่วนลด ในการซื้อได้

1000/เดือน

SML Account POS

 • รองรับการสแกนบาร์โค๊ด
 • พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างเต็ม/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ระบบบัญชี เจ้าหนี้/ลูกหนี้
 • ระบบบัญชีแยกประเภท
 • ออกแบบงบการเงิน
 • นำค่าเช่า มาเป็นส่วนลด ในการซื้อได้

1200/เดือน

Package 3 เดือน

 SML POSAccountAccount+Pos
ค่าแรกเข้า5,000.0010,000.0010,000.00
1-4 User1,500.003,000.003,600.00
5-9 User ลด 5%7,125.0014,250.0017,100.00
10-14 User ลด 10%13,500.0027,000.0032,400.00
15-19 User ลด 15%19,125.0038,250.0045,900.00
20 User ขึ้นไป ลด 20%24,000.0048,000.0057,600.00

สามารถนำค่าเช่ามาเป็นส่วนลดค่าโปรแกรมได้ โดยบริษัทจะหัก หักค่าใช้จ่าย ต่อเดือนๆละ 10%
ค่าแรกเข้าหักได้เต็มจำนวน
ตัวอย่าง 1
เช่า Pos Standard 5 user 3 เดือน ชำระ แรกเข้า 5,000 + 7,125 รวม 12,125 เดือนที่ 2 ราคาซื้อขาด 5 user 32000 บาทนำค่าช่าเป็นส่วนลดได้
ราคาซื้อขาด 5 user Pos Standard 32,000.00
หัก ส่วนลดแรกเข้า -5,000.00
ส่วนลดค่าเช่า(เช่ามา2 เดือน ) -7,125.00
หัก ค่าใช้จ่าย 10%/เดือนนับจากวันที่ใช้เต็มเดือน x (100%-20%)
-5,700.00
จ่ายเพิ่ม 21,300.00
ตัวอย่าง2
เช่า Pos Standard 5 user 3 เดือน ชำระ แรกเข้า 5,000 + 7,125 รวม 12,125 เช่่าต่ออีก 3 เดือน หลังจากเช่าครั้งแรกสิ้นสุดเดือนที่ 3 เดือนที่ 5 ซื้อขาด 5 user 32000 บาทนำค่าช่าเป็นส่วนลดได้
ราคาซื้อขาด 5 user Pos Standard 32,000.00
หัก 1.ส่วนลดแรกเข้า -5,000.00
      2.ค่าเช่ารอบแรกส่วนลดค่าเช่า(เช่ามา5 เดือน ) -7,125.00
หัก ค่าใช้จ่าย 10%/เดือนนับจากวันที่ใช้เต็มเดือน x (100%-50%) -3,562.50
3.ค่าเช่ารอบสองส่วนลดค่าเช่า(เช่ามา2 เดือน ) -7,125.00
หัก ค่าใช้จ่าย 10%/เดือนนับจากวันที่ใช้เต็มเดือน x (100%-20%) -5,700.00
( ในที่นี้รอบสอง นับจากเดือนที่ ถึงเดือนที่5 ได้2เดือน)
จ่ายเพิ่ม 17,737.50