Close

ความแตกต่างระหว่างการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic และ Perpetual

จากตารางการบันทึกบัญชีจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic กับ Perpetual จะต่างกันก็คือ
  – วิธี Perpetual จะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือด้าน Dr. ทุกครั้ง ที่มีการรับสินค้า เช่น รับจากการซื้อ, รับสินค้าจากการผลิต
รับจากการรับคืน, รับคืนจากการเบิกฯลฯ และ บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือด้าน Cr. ทุกครั้ง ที่มีการขายสินค้า, เบิกสินค้า, ส่งคืนสินค้าฯลฯ
  – วิธี Periodic  จะไม่บันทึกบัญชีสินคงเหลือทุกครั้ง ที่มีการรับหรือจ่ายสินค้า จะบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่านั้น
  – วิธี Periodic จะต้องมีการปรับปรุงสินค้าคงเหลือปลายงวด-ต้นงวด เพื่อนำไปคำนวณหาต้นทุนขาย ในงบกำไร(ขาดทุน)
กิจการที่ยังไม่มีการนำ software ระบบบัญชีมาใช้ จะต้องทำการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ต้องการทราบยอดคงเหลือ 
และถ้าต้องการทราบต้นทุนขายต้องใช้วิธีคำนวณหา แต่ปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ได้มีการนำ software ระบบบัญชีมาใช้ก็สามารถนำยอดสินค้าคงเหลือ
จากรายงานสินค้าคงเหลือมาทำการปรับปรุงได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องมั่นใจว่าสินค้าคงเหลือในรายงานกับสินค้าที่มีอยู่จริงตรงกัน
  – วิธี Perpetual จะไม่ปรับปรุงสินค้าคงเหลือปลายงวด-ต้นงวด เนื่องจากมีการบันทึกสินค้าคงเหลือ และต้นทุนขายทุกครั้งตามตัวอย่างข้างต้น ดังนั้นจึงสามารถทราบยอดคงเหลือ และ ต้นทุนขายได้ตลอดเวลา
เนื่องการบัจจุบันเราใช้ software (โปรแกรมระบบบัญชี) มาเป็นเครื่องมือในการบันทึกรายการต่างๆ รวมถึงการให้โปรแกรมบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ และ software ต่างๆ ก็จะมีการกำหนดรูปแบบการผูกผังบัญชี จึงตัดประเด็นปัญหาในเรื่องนี้

ตัวอย่างการผูกผังบัญชีเอกสารขายสินค้าของ SML

การผูกผังบัญชีแบบ Periodic

การผูกผังบัญชีแบบ Perpetual

การบันทึกบัญชี Periodic หรือ วิธี Perpetual เหมาะกับธุรกิจประเภทไหน

วิธี Peridic เหมาะสำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้า หรือกิจการที่มีการนำเข้าสินค้าซึ่งจะต้องรอเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วน จึงจะคำนวณหาต้นทุนสินค้าได้ รวมทั้งโรงงานการผลิต ที่จะต้องนำค่าใช้จ่ายในการผลิตต่างๆ มาคำนวณหาต้นทุนสินค้า
ก่อนจึงจะได้ต้นทุนสินค้า
ข้อดีของวิธีนี้คือ การบันทึกบัญชีทำได้ง่ายและประหยัดเวลา
ข้อเสียคือ ไม่สามารถทราบยอดคงเหลือของสินค้าและต้นทุนขาย ได้ทันทีที่ต้องการ

วิธี Perpetual วิธีนี้เหมาะสำหรับกิจการซื้อมาขายไปที่ขายสินค้าสำเร็จรูปทั่วๆไป และ ธุรกิจที่ขายสินค้าราคาแพงซึ่งต้องการทราบยอดสินค้าคงเหลือและต้นทุนขายทันที
ข้อดีของวิธีนี้คือ ทำให้ทราบยอดคงเหลือของสินค้า และต้นทุนขายได้ทันที
ข้อเสียคือ ต้องบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้า ทำให้มีการบันทึกบัญชีค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากปัจจุบัน software ระบบบัญชีสามารถช่วยในเรื่องการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ จึงตัดประเด็นปัญหาในเรื่องนี้

© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.