Close

ทำไมต้องภาษีศูนย์ ?

เคยสงสัยกันไหมว่าการยื่น ภพ.30 ถึงมี “ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0” แล้วภาษีอัตราศูนย์เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องยื่นภาษีอัตราศูนย์ใน ภพ.30 ภาษีอัตราศูนย์สำคัญอย่างไร กิจการแบบไหนถึงจะได้รับอัตราภาษีศูนย์ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ อัตราภาษีศูนย์นั้นถือว่าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มไหม 

ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับคำว่า "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" กันก่อน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ (Value Added Tax) เรียกย่อ ๆ ว่า “VAT” ที่เรารู้จักกันดี เป็น ภาษีอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นภาษีทางอ้อมจัดเก็บภาษีจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้า และบริการภายในประเทศ ทั้งการนำเข้าสินค้า ประเทศไทยเราได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 10 แต่ได้มีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้เหลือเพียงร้อยละ 7

ทำความรู้จักกับภาษีอัตราศูนย์

โดยหลักทั่วไป ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ใช้บังคับการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ประมวลรัษฎากรไทยใช้ระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่จะใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 แทนที่จะยกเว้นภาษีทั้งหมด

กิจการแบบไหนถึงได้ภาษีศูนย์

ตามประมวลรัษฏากรของกรมสรรพากรตาม มาตรา 80/1 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) การส่งออกสินค้าที่มิใช่การส่งออกสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(3)
( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.97/2543 )
(2) การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) )
การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศให้รวมถึง การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร เพื่อใช้ผลิตสินค้าในเขตปลอดอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อส่งออก และการให้บริการที่กระทำในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกด้วย
( พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544 )
( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.104/2544 )
(3) การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเลที่กระทำโดยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2541 ใช้บังคับ 1 ม.ค. 2542 เป็นต้นไป )
(4) การขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28) )
(5) การขายสินค้าหรือ การให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 27) )
” (6) การขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการ ี่อยู่ในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่ หรือระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด”
( พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544 )
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 123) )
คลังสินค้าทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึงคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
======= มาตรา 80/1 การประกอบกิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0 % =======

ภาษีศูนย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ

ภาษีอัตราศูนย์ ถือว่าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มรูปแบบหนึ่ง เป็นภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าและบริการของผู้ผลิตสินค้า หรือผู้บริการ ผู้นำเข้า โดยจัดเก็บเฉพาะมูลค่าที่เพิ่มขึ้น การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีขอบเขตกว้างขวาง และครอบคลุมทุกขั้นตอนในการผลิตการจำหน่ายและให้บริการ ดังนั้นสรุปง่าย ๆ คือ “ภาษีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน”

แล้วกิจการต้องยื่นภาษีศูนย์ไหม

ตามกฎหมายแล้วเมื่อผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผู้ประกอบการ และผู้นำเข้า ซึ่งรวมไปถึงผู้ผลิต ผู้ให้บริการผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ส่งออก ผู้นำเข้า ซึ่งมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 1,800,000 บาทขึ้นไป จะต้องยื่น ภ.พ.30 ให้กับกรมสรรพากร
จะเห็นได้ว่าในแบบ ภ.พ.30 ที่ใช้ยื่นแบบให้กับกรมสรรพากรนั้นจะมีช่องของ “ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0” กับช่องของ “ยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อมาหักในการคำนวณภาษี” ซึ่งยอดซื้อจะเป็นยอดที่รวมของยอดที่ซื้อที่เป็นภาษีศูนย์เข้าไปแล้ว
© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.