Close

ประเภทภาษีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรมีกี่แบบ และ ควรเลือกแบบไหน

ประเภทภาษีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรมีกี่แบบ และ ควรเลือกแบบไหน
ในการบันทึกรายการซื้อ-ขาย หรือ รายการต่างๆ ที่จะต้องมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในระบบ SML จะมีให้เลือประเภทภาษี อยู่ 4 ประเภทด้วยกัน

1. ภาษีแยกนอก 
เลือกใช้ในกรณีที่กิจการมีการขายสินค้า แบบคิด VAT แยกจากราคาสินค้า
และ กรณีที่เป็นการซื้อสินค้าแล้วได้รับใบกำกับภาษี แบบคิด VAT แยกจากราคาสินค้า

2. ภาษีรวมใน
เลือกใช้ในกรณีที่กิจการมีการขายสินค้า ในรูปแบบที่ราคาสินค้ารวม VAT เรียบร้อยแล้ว
และ กรณีที่เป็นการซื้อสินค้าแล้วได้รับใบกำกับภาษี แบบราคารวม VAT

3. ภาษีอัตราศูนย์
เลือกในกรณีที่กิจการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีการออกใบกำกับภาษีอัตราศูนย์(ไม่คิด VAT)
ยกตัวอย่างธุรกิจส่งออก การเปิดใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าต่างประเทศจะไม่มีการคิด VAT
ดังนั้นจึงเลือกภาษีอัตราศูนย์ แต่ถึงแม้จะเป็นภาษีอัตราศูนย์ เอกสารฉบับนี้ก็จะต้องนำไปแสดง
ในรายงานภาษี โดยแสดงในช่องภาษีอัตราศูนย์
*** ข้อสังเกต กรณีกิจการที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือ ประเภทอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้ายกเว้นภาษี
แต่กิจการนั้นๆ มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นที่มีการคำนวณ VAT ด้วย
กิจการประเภทนี้กรณีที่บันทึกรายการ จะต้องเลือก ประเภทภาษีแยกนอก หรือ รวมใน ตามปกติ ส่วนการคำนวณ
VAT โปรแกรมจะตรวจสอบว่าสินค้านั้นๆ เป็นสินค้าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ (กำหนดที่ข้อมูลสินค้า)
ถ้าเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีโปรแกรมก็จะไม่เอามูลค่าของสินค้าตัวนั้นๆ มาคำนวณ VAT

4. ไม่กระทบภาษี
เลือกในกรณีกิจการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาสินค้าก็จะไม่มีการคำนวณ VAT
และ กรณีที่มีการซื้อสินค้าจากผู้ขายยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารซื้อก็จะไม่คำนวณ VAT 
เช่นกัน ดังนั้นให้เลือกประเภท ไม่กระทบภาษี และ รายการที่เลือกไม่กระทบภาษีก็จะไม่แสดง
ในรายงานภาษี

© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.