Close

ใบเสนอราคาใช้ตอนไหน??

ใบเสนอราคาใช้ตอนไหน?? ใบเสนอราคาคืออะไร การเสนอราคาเป็นเอกสารที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการส่งมอบให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียในการสั่งซื้อสินค้า / บริการต่างประเทศโดยแสดงเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ขี้อย่างชัดเจน ใช้ตอนได้ตอนไหน ผู้ขายจะส่งราคาเสนอให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าสนใจสอบถามเกี่ยวกับสินค้า / บริการ     ข้อควรระวัง: รายละเอียดสำคัญต่าง ๆ ในการซื้อขายต้องระบุชัดเจน รายละเอียดใบเสนอราคามีอะไรบ้าง เช่นการจัดส่ง, วันที่ในการจัดส่ง, ระยะเวลาวันเครดิต,…

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ใครที่ต้องมีหน้าที่จ่าย ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ใครที่ต้องมีหน้าที่จ่าย ?        ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ผู้จ่ายเงินได้มีการหักเงินจำนวนหนึ่งแก่ผู้รับเงิน โดยคำนวนจาก (มูลค่าของรายได้Xอัตราภาษีที่ต้องเสีย =…

บิลเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่

บิลเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ มีหลายครั้งที่เราซื้อของให้กับบริษัท แล้วทางร้านค้าเล็กๆมักจะออกบิลเงินสดให้ แล้วบิลนั้นสามรถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ลองมาตรวจสอบกัน เอกสารหลักฐานที่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ควรมีลักษณะดังนี้ มีชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย มีชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อและผู้ขาย มีเลขที่ ลำดับของบิลเงินสด มีการระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ และระบุจำนวนเงินของสินค้าและบริการ เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง เอกสารที่รับจากร้านค้าข้อมูลไม่ครบถ้วนควรทำอย่างไร 1.จัดทำเอกสารสำคัญรับเงินและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย หรือทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 2.แนบหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิปการโอนเงิน แล้วใบสำคัญรับเงิน…

ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร

ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร มีหลายครั้งที่กิจการมีการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าแล้ว แต่พบว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กรมสรรพากรกำหนด ในการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกใหม่ต้องทำดังนี้ เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่าแล้วเก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม โดยหากใช้โปรแกรม SML สามารถกำหนดวันที่ในการออกใบกำกับภาษีให้ตรงกับใบกำกับใบเดิมได้…

Vat Refund คืออะไร ​

Vat Refund คืออะไร     เป็นการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ เป็นการสนับสนุนและท่องเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น ใครที่สามารถขอคืนภาษีได้ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ไม่เป็นผู้มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ต้องเดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศ แล้วทำยังไงถึงจะขอคืนภาษีได้ ซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VAT REFUND FOR TOURISTS…

© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.