Close

Big Data

ในปัจจุบันการแข่งขัน ได้ก้าวข้ามการใช้มนุษย์ในการรวบรวมข้อมูลแล้ว ด้วยข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประวัติการซื้อสินค้า การขายสินค้า การเคลื่อนไหวของสินค้า ไปจนถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อ เป็นข้อมูลที่มีค่า โดย ระบบ Big Data จะรวบรวมข้อมูลปริมาณมหาศาล จากทุกสาขา หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ เพื่อให้ธุรกิจตอบโจทย์ธุรกิจ คือการสร้างยอดขาย สร้างรายได้ เกิดกำไรสูงสุด โดยนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์โอกาส ความเป็นไปได้  เพื่อกำหนดทิศทางของธุรกิจ

  • เข้าใจสภาพของตลาด วิเคราะห์ความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค สามารถวางแผนนำเสนอสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้ทันท่วงที
  • เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถคาดการณ์ และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำกลับมาปรับกลยุทธ์การตลาด และนำเสนอโปรโมชั่น และปรับปรุงบริการให้โดนใจและตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง

SML กับ Big Data ทำงานอย่างไร

  • SML จะดึงข้อมูลจากระบบทั้งหมด ไปยัง Big Data Server โดยใช้ฐานข้อมูล MongoDB เป็นตัวเก็บข้อมูล ข้อดีของระบบนี้คือ ทำงานรวดเร็ว เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด
  • SML พัฒนาระบบ Business Intelligence เพื่อนำข้อมูลจาก Big Data มาอยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ได้สะดวก เช่น ดึงขึ้น Excel ด้วย Pivot Table สามารถนำไปต่อยอดได้ทันที
  • SML พัฒนาระบบวิเคราะห์ตัวเลข โดยอาศัย GraphQL เพื่อนำข้อมูลไปอยู่ในรูปแบบ กราฟได้ทันที

© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.