Close

วิธีคำนวณต้นทุนสินค้า

วิธีคำนวณ ต้นทุนสินค้า โปรแกรมมีความสามารถในการคำนวณต้นทุนได้หลายรูปแบบ แล้วแต่ลักษณะของสินค้า และกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการแจ้งกับ กรมสรรพากร ว่าเราทำบัญชีต้นทุนสินค้าแบบไหน การคำนวณต้นทุนสินค้าในโปรแกรม SML มีดังนี้คือ ต้นทุนถ้วเฉลี่ย (Moving Average Method) หรือต้นทุนเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ ต้นทุน FIFO (First in…

© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.