ราคา(เช่า)

SML POS

 • รองรับการสแกนบาร์โค๊ดสินค้า

 • พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างเต็ม/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 • มีระบบพิมพ์ Barcode

 • เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ SLIP/ ลิ้นชักเก็บเงิน

 • รองรับ Barcode เครื่องชั่งน้ำหนัก

 • นำค่าเช่า มาเป็นส่วนลด ในการซื้อได้

500/เดือน

SML Account

 • ระบบสินค้าคงคลัง

 • ระบบซื้อ/ขาย

 • ระบบบัญชี เจ้าหนี้/ลูกหนี้

 • ระบบธนาคาร, เช็ค, เงินสด, เงินสดย่อย

 • ระบบบัญชีแยกประเภท

 • ออกแบบงบการเงิน

 • นำค่าเช่า มาเป็นส่วนลด ในการซื้อได้

1000/เดือน

SML Account POS

 • รองรับการสแกนบาร์โค๊ด

 • พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างเต็ม/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 • ระบบบัญชี เจ้าหนี้/ลูกหนี้

 • ระบบบัญชีแยกประเภท

 • ออกแบบงบการเงิน

 • นำค่าเช่า มาเป็นส่วนลด ในการซื้อได้

1200/เดือน

Package 3 เดือน

SML POS Account Account+Pos
ค่าแรกเข้า 5,000.00- 10,000.00- 10,000.00-
1-4 User 1,500.00- 3,000.00- 3,600.00-
5-9 User ลด 5% 7,125.00- 14,250.00- 17,100.00-
10-14 User ลด 10% 13,500.00- 27,000.00- 32,400.00-
15-19 User ลด 15% 19,125.00- 38,250.00- 45,900.00-
20 User ขึ้นไป ลด 20% 24,000.00- 48,000.00- 57,600.00-

สามารถนำค่าเช่ามาเป็นส่วนลดค่าโปรแกรมได้ โดยบริษัทจะหัก หักค่าใช้จ่าย ต่อเดือนๆละ 10% ค่าแรกเข้าหักได้เต็มจำนวน

ตัวอย่างที่ 1

เช่า Pos Standard 5 user 3 เดือน ชำระ แรกเข้า 5,000 + 7,125 รวม 12,125 เดือนที่ 2 ราคาซื้อขาด 5 user 32000 บาทนำค่าช่าเป็นส่วนลดได้

ราคาซื้อขาด 5 user Pos Standard 32,000.00
หัก ส่วนลดแรกเข้า -5,000.00
ส่วนลดค่าเช่า(เช่ามา2 เดือน ) -7,125.00
หัก ค่าใช้จ่าย 10%/เดือนนับจากวันที่ใช้เต็มเดือน x (100%-20%) -5,700.00
จ่ายเพิ่ม 21,300.00

ตัวอย่างที่ 2

เช่า Pos Standard 5 user 3 เดือน ชำระ แรกเข้า 5,000 + 7,125 รวม 12,125 เช่่าต่ออีก 3 เดือน หลังจากเช่าครั้งแรกสิ้นสุดเดือนที่ 3 เดือนที่ 5 ซื้อขาด 5 user 32000 บาทนำค่าช่าเป็นส่วนลดได้

ราคาซื้อขาด 5 user Pos Standard 32,000.00-
หัก 1.ส่วนลดแรกเข้า -5,000.00
2.ค่าเช่ารอบแรกส่วนลดค่าเช่า(เช่ามา5 เดือน ) -7,125.00-
หัก ค่าใช้จ่าย 10%/เดือนนับจากวันที่ใช้เต็มเดือน x (100%-50%) -3,562.50
3.ค่าเช่ารอบสองส่วนลดค่าเช่า(เช่ามา2 เดือน ) -7,125.00
หัก ค่าใช้จ่าย 10%/เดือนนับจากวันที่ใช้เต็มเดือน x (100%-20%) -5,700.00
( ในที่นี้รอบสอง นับจากเดือนที่ ถึงเดือนที่5 ได้2เดือน)
จ่ายเพิ่ม 17,737.50